Acta Vet. Brno 1993, 62: 25-30

https://doi.org/10.2754/avb199362suppl60025

The Quail Embryonic Development Under the Conditions of Weightlessness

T. S. Guryeva, O. A. Dadasheva, G. I. Meleshko, Ye. Ya. Shepelev, K. Boďa, V. Sabo

Full text is not available