Acta Vet. Brno 1993, 62: 61-63

https://doi.org/10.2754/avb199362suppl60061

Animal Motor Behaviour and Adaptation to Weightlessness in Ontogeny

Ye. Ya. Shepelev, T. S. Guryeva, G. I. Meleshko, Ye. Ya. Solovyov, K. Boďa, V. Sabo

Full text is not available