Acta Vet. Brno 1999, 68: 23-29

https://doi.org/10.2754/avb199968010023

A Comparative Study of the Effects of Aversectin C, Abamectin and Ivermectin on Apoptosis of Rat Thymocytes Induced by Radiation and Dexamethasone

Yu. N. Korystov, V. A. Mosin, V. V. Shaposhnikova, M. Kh. Levitman, A. A. Kudryavtsev, E. B. Kruglyak, T. S. Sterlina, A. V. Viktorov, V. A. Drinyaev

First page:
First page image