Acta Vet. Brno 2006, 75: 115-122

https://doi.org/10.2754/avb200675010115

Sublethal Toxic Effects and Induction of gGutathione S-transferase by Short-Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs) and C-12 alkane (dodecane) in Xenopus laevis Frog Embryos

B. Burýšková1,2, L. Bláha1,2, D. Vršková3, K. Šimková2, B. Maršálek1,2

1Institute of Botany, Czech Academy of Science, Květná 8, CZ 603 65 Brno, Czech Republic
2RECETOX (Research Center for Environmental Chemistry and Ecotoxicology), Masaryk University, Kamenice 3, CZ 625 00 Brno, Czech Republic
3Department of Biology and Wildlife Diseases, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Palackého 1-3, CZ 612 42 Brno, Czech Republic

Received March 17, 2005
Accepted March 16, 2006

Crossref Cited-by Linking

 • Scopetani Costanza, Chelazzi David, Cincinelli Alessandra, Martellini Tania, Leiniö Ville, Pellinen Jukka: Hazardous contaminants in plastics contained in compost and agricultural soil. Chemosphere 2022, 293, 133645. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.133645>
 • Yang Lixin, Liu Yinping, Cui Ze, Zhang Yongmao, Zhang Jianbo, Lian Kaoqi: Metabolomic mechanisms of short chain chlorinated paraffins toxicity in rats. Environmental Research 2021, 111060. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111060>
 • Zheng Xin, Sun Qianhang, Wang Shuping, Li Xiaoqian, Liu Peiyuan, Yan Zhenguang, Kong Xianghui, Fan Juntao: Advances in Studies on Toxic Effects of Short-Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs) and Characterization of Environmental Pollution in China. Arch Environ Contam Toxicol 2020, 78, 501. <https://doi.org/10.1007/s00244-020-00723-0>
 • Nunes Bruno, Simões Maria Inês, Navarro Juan Carlos, Castro Bruno Branco: First ecotoxicological characterization of paraffin microparticles: a biomarker approach in a marine suspension-feeder, Mytilus sp. Environ Sci Pollut Res 2020, 27, 41946. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-10055-0>
 • Gomes Ana Sofia, Castro Bruno B., Nunes Bruno: First characterization of the ecotoxicity of paraffin particles: assessment of biochemical effects in the marine polychaete Hediste diversicolor. Environ Sci Pollut Res 2020, 27, 45742. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-10390-2>
 • Fernie K.J., Karouna-Renier N.K., Letcher R.J., Schultz S.L., Peters L.E., Palace V., Henry P.F.P.: Endocrine and physiological responses of hatchling American kestrels (Falco sparverius) following embryonic exposure to technical short-chain chlorinated paraffins (C10-13). Environment International 2020, 145, 106087. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106087>
 • Liu Yingxue, Aamir Muhammad, Li Mengying, Liu Kai, Hu Yuhong, Liu Nian, Xu Yunfeng, Du Jiyu, Xu Jianrong, Liu Weiping: Prenatal and postnatal exposure risk assessment of chlorinated paraffins in mothers and neonates: Occurrence, congener profile, and transfer behavior. Journal of Hazardous Materials 2020, 395, 122660. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122660>
 • Gong Yufeng, Zhang Haijun, Geng Ningbo, Ren Xiaoqian, Giesy John P., Luo Yun, Xing Liguo, Wu Ping, Yu Zhengkun, Chen Jiping: Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) disrupt hepatic fatty acid metabolism in liver of male rat via interacting with peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα). Ecotoxicology and Environmental Safety 2019, 181, 164. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.06.003>
 • Geng Ningbo, Ren Xiaoqian, Gong Yufeng, Zhang Haijun, Wang Feidi, Xing Liguo, Cao Rong, Xu Jiazhi, Gao Yuan, Giesy John P., Chen Jiping: Integration of metabolomics and transcriptomics reveals short-chain chlorinated paraffin-induced hepatotoxicity in male Sprague-Dawley rat. Environment International 2019, 133, 105231. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105231>
 • Xu Jiazhi, Guo Weijing, Wei Linhuan, Gao Yuan, Zhang Haijun, Zhang Yichi, Sun Ming, Chen Jiping: Validation of a HRGC–ECNI/LRMS method to monitor short-chain chlorinated paraffins in human plasma. Journal of Environmental Sciences 2019, 75, 289. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2018.04.004>
 • Yang Xinyue, Zhang Bin, Gao Yuan, Chen Yawen, Yin Daqiang, Xu Ting: The chlorine contents and chain lengths influence the neurobehavioral effects of commercial chlorinated paraffins on zebrafish larvae. Journal of Hazardous Materials 2019, 377, 172. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.05.047>
 • He Chang, Brandsma Sicco H., Jiang Hui, O'Brien Jake W., van Mourik Louise M., Banks Andrew P., Wang Xianyu, Thai Phong K., Mueller Jochen F.: Chlorinated paraffins in indoor dust from Australia: Levels, congener patterns and preliminary assessment of human exposure. Science of The Total Environment 2019, 682, 318. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.170>
 • Wang Xia, Zhu Jianbo, Xue Zimeng, Jin Xini, Jin Yuanxiang, Fu Zhengwei: The environmental distribution and toxicity of short-chain chlorinated paraffins and underlying mechanisms: Implications for further toxicological investigation. Science of The Total Environment 2019, 695, 133834. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133834>
 • Du Xinyu, Yuan Bo, Zhou Yihui, Zheng Ziye, Wu Yan, Qiu Yanling, Zhao Jianfu, Yin Ge: Tissue-Specific Accumulation, Sexual Difference, and Maternal Transfer of Chlorinated Paraffins in Black-Spotted Frogs. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 4739. <https://doi.org/10.1021/acs.est.8b06350>
 • Ren Xiaoqian, Zhang Haijun, Geng Ningbo, Xing Liguo, Zhao Yu, Wang Feidi, Chen Jiping: Developmental and metabolic responses of zebrafish (Danio rerio) embryos and larvae to short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) exposure. Science of The Total Environment 2018, 622-623, 214. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.304>
 • Li Yanlin, Hou Xingwang, Yu Miao, Zhou Qunfang, Liu Jiyan, Schnoor Jerald L., Jiang Guibin: Dechlorination and chlorine rearrangement of 1,2,5,5,6,9,10-heptachlorodecane mediated by the whole pumpkin seedlings. Environmental Pollution 2017, 224, 524. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.02.035>
 • Wei Gao-Ling, Liang Xiao-Liang, Li Ding-Qiang, Zhuo Mu-Ning, Zhang Si-Yi, Huang Qiu-Xin, Liao Yi-Shan, Xie Zhen-Yue, Guo Tai-Long, Yuan Zai-Jian: Occurrence, fate and ecological risk of chlorinated paraffins in Asia: A review. Environment International 2016, 92-93, 373. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.04.002>
 • Liu Lihua, Li Yifan, Coelhan Mehmet, Chan Hing Man, Ma Wanli, Liu Liyan: Relative developmental toxicity of short-chain chlorinated paraffins in Zebrafish (Danio rerio) embryos. Environmental Pollution 2016, 219, 1122. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.09.016>
 • Liu Ruirui, Zhang Chenxi, Kang Lingyan, Sun Xiaomin, Zhao Yan: The OH-initiated chemical transformation of 1,2,4,6,8,10,11-heptachloroundecane in the atmosphere. RSC Adv. 2015, 5, 37988. <https://doi.org/10.1039/C5RA00612K>
 • Wright Chris: Analytical methods for monitoring contaminants in food—An industrial perspective. Journal of Chromatography A 2009, 1216, 316. <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2008.10.055>
Crossref Cited-by Linking logo